L’obrador de l’apotecari i l’alquimista: Bibliografia i recursos

Lectures recomanades

García Ballester, Luis; López Piñero, José Mª; Peset, José Luis, coords. Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla, vols. 1-2 (Edad Media). Valladolid: Junta de Castilla y León; 2002, p. 865-914.

Estudis

Alexandre-Bidon, Danièle. Dans l’atelier de l’apothicaire : histoire et archéologie des pots de pharmacie : XIIIe-XVIe siècle. París: Picard; 2013.

Cifuentes, Lluís. La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Barcelona-Palma de Mallorda: Universitat de Barcelona-Universitat de les Illes Balears; 2006. 2 ed.

De Vun, Leah. Prophecy, alchemy, and the End of Time: John of Rupescissa in the Late Middle Ages. Nova York: Columbia University Press; 2014.

Ferragud, Carmel; Bertomeu, José Ramón. Mirades sobre l’alquímia a la València baixmedieval: un procés judicial sobre la producció de l’or potable (1440-1445). 2015. Afers; 82: 421-446.

García Ballester, Luis. La búsqueda de la salud. Sanadores y enfermos en la España medieval. Barcelona: Península; 2001.

Joly, Bernard. Histoire de l’alchimie. París: Vuibert-Adapt; 2013.

Newman, William R. Medieval Alchemy. En: Lindberg, David C.; Shank, Michael H., dirs. The Cambridge history of Science. Vol. 2: Medieval Science. Cambridge: Cambridge University Press; 2015, p. 548-568.

Pereira, Michela.  Per una història de l’alquímia a la Catalunya medieval. En:  Joan Vernet; Ramon Parés, dirs. La Ciència en la història dels Països Catalans. Dels àrabs al Renaixement, Valencia: Institut d’Estudis Catalans-Universitat de València; 2004, p. 455-482 .

Pereira, Michela.  Cap als orígens de l’alquímia medieval: presència d’alquimistes i desenvolupament de les doctrines de l’alquímia a les Illes Balears (segles XIII-XV). En: Història de la ciència a les Illes Balears. Vol. I: L’Edat Mitjana. Govern de les Illes Balears: Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, Palma; 2006, p. 153-169.

Bénézet, Jean-Pierre. Pharmacie et médicament en Méditerranée occidentale (XIIIe -XVIe siècles). París: Honoré Champion; 1999.

Vela, Carles.  L’obrador d’un apotecari medieval segons el llibre de comptes de Francesc ses Canes (Barcelona, 1378-1381). Barcelona: CSIC; 2003.

Vela, Carles.  L’obrador d’un apotecari medieval segons el llibre de comptes de Francesc ses Canes (Barcelona, 1378-1381). Barcelona: CSIC; 2003.

Pàgines d’internet i altres recursos

Cifuentes i Comamala, Lluís, dir. Sciència.cat DB Base de dades de la ciència i la tècnica en català en l’Edat mitjana i el Renaixement [actualitzada en 2020; consulta 20 de juny de 2020]. Disponible en aquest enllaç.

Concòrdia i patrimoni. Tresors de la farmàcia catalana. Commemoració del 5è centenari de l’edició del llibre de la Concòrdia dels apotecaris de Barcelona, 1511-2011 [Catàleg d’ exposició] [consulta 25 de juny de 2020]. Disponible en aquest enllaç.

Figuerola i Pujol, coord. Pharmakoteka. Base de dades de medicaments antics [consulta 25 de juny de 2020]. Disponible en aquest enllaç.

Museu da Farmácia. Lisboa. [actualitzada en 2015; consulta 25 de junio de 2020]. Disponible en aquest enllaç.

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Plantes, remeis i apotecaris. El jardí medieval del monestir de Pedralbes [Exposición] [actualitzada el 20 de juny de 2020; consulta 25 de junio de 2020]. Disponible en aquest enllaç.

UNESCO. Memoria del mundo. Manuscritos medievales de medicina y farmacia [actualizada en 2917; consulta 25 de junio de 2020]. Disponible en aquest enllaç.